^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Rekrutacja 2020/2021

 Zasady rekrutacji do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu

na rok szkolny 2020/2021

I. Podstawy prawne regulujące zasady postępowania rekrutacyjnego:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019r, poz. 1737);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo Oświatowe
 • Zarządzenia Nr 54/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, publicznych szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkól podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz;
 • Uchwałą Nr XLIX/509/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Miasta Nowy Sącz oraz przyznania każdemu kryterium liczby punktów, a także określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

II. Informacje ogólne

 • Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego. Dzieci w wieku 3-5 lat mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, Prezydent Miasta pisemnie wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.
 • Dziecko w wieku 6 lat (urodzone w 2014 roku) jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, może rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną.

 • Dzieci, które otrzymały decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, kontynuują roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

III. Informacje dotyczące terminów, kryteriów i dokumentów.

 • Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 54/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 stycznia 2020r.
 • Podstawa przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożony przez rodziców/opiekunów prawnych „Wniosek przyjęcia dziecka do publicznego przedszkola na rok szkolny 2020/2021”, pobierany bezpośrednio w przedszkolu.
 • Wniosek o przyjecie do Miejskiego Przedszkola nr 3 składa się w siedzibie przedszkola.
 • Nabór na wolne miejsca w przedszkolu rozpoczyna się 2 marca i trwać będzie do 27 marca 2020 r., do godziny 15.00. Szczegółowe terminy określa Zarządzenie Nr 15/2020 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 30 stycznia 2020r.
 • Regulamin Rekrutacji dostępny jest bezpośrednio w budynku przedszkola.

Dane osobowe kandydatów zgromadzonych w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowania nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejskie Przedszkole nr 3 w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Szujskiego 16, NIP: 734-17-07-997, REGON: 490581454.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz e) i  f) RODO w celu realizacji obowiązku oświatowego realizowanego przez  Administratora, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej.
 4. Administrator może przekazywać Państwa dane lub dane osobowe dziecka innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której gwarantujemy sobie możliwość kontroli poprawności przetwarzania Państwa danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom: podmiotom realizującym usługę elektronicznego dziennika, podmiotom realizującym usługi w zakresie przepisów BHP lub opieki medycznej. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów państwowych i instytucji.
 5. Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej
 6. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji obowiązku oświatowego a także po zakończeniu realizacji tego obowiązku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Ponadto dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz przepisach podatkowych.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych lub danych Państwa dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 8. Dokładamy wszelkich starań aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem i z najwyższą starannością. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi lub pytania zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Jednak jeśli pomimo tego uważają Państwo, że podczas przetwarzania danych zostały naruszone przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO.
 9. W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku oświatowego - przetwarzanie Państwa danych oraz danych osobowych dziecka następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. e) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych Państwa dziecka. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Państwa dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu

 

 

 

  

 

 

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3