^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Kształtowanie świadomości ekologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym

Edukacja ekologiczna to świadomie zamierzona, celowa, planowa, systematyczna i stopniowa działalność nauczyciela (rodziców, opiekunów) wobec dzieci, przy ich pozytywnej motywacji i wielostopniowej działalności. 

          Współczesna cywilizacja podarowała ludziom wygodniejsze życie, zabierając jednocześnie przejrzyste powietrze, czystą wodę, urodzajną glebę, zdrową żywność i to, co najważniejsze – wrażliwość na otaczającą przyrodę.

         Aby zmienić model życia dzisiejszego człowieka i zapewnić mu wewnętrzną równowagę, należy od najmłodszych lat kształtować u dzieci zachowania i postawy proekologiczne.

            Przedszkole to odpowiednie miejsce na początek edukacji ekologicznej. Dyspozycje ukształtowane w dzieciństwie odznaczają się wysokim stopniem trwałości i niełatwo ulegają zmianom w późniejszym okresie życia. Pierwsze przeżycia, wzruszenia, uczucia, zachowania i otrzymane pouczenia zostają utrwalone na całe życie.

     W zakres edukacji ekologicznej wchodzą wszelkiego rodzaju działania (wycieczki, gry i zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, hodowle, doświadczenia i eksperymenty) mające na celu między innymi:

-uświadomienie dzieciom, że życie bez kontaktu z przyrodą jest niemożliwe

-pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi

-uświadomienie , że każda istota żywa ma prawo do godnego życia

-kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody

-uświadomienie konieczności racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody oraz segregowania, utylizacji odpadów

-kształtowanie własnego „ja” w harmonii ze środowiskiem

-rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie przyrody

-kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.

       Ogromną rolę w kształtowaniu świadomości ekologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym odgrywa rodzina. Bardzo ważnym zadaniem domu rodzinnego dziecka jest pielęgnowanie dziecięcej chęci poznania otaczającego świata, gdyż jest ona źródłem późniejszej ciekawości intelektualnej.

            Rodzina jest miejscem, w którym edukacja ekologiczna wyprzedza i dopełnia przedszkolną edukację dziecka. To właśnie w rodzinie:

- rodzi się nawyk czynnego wypoczynku na łonie natury

- budzi się świadomość ekologiczna

- doskonalą się umiejętności prowadzenia dyskusji, rozmowy

- budzi się współodpowiedzialność za dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

- rozwijają się zainteresowania, spostrzegawczość oraz możliwości obserwacyjne

- wyrabia się u dzieci właściwe postawy i przekonania poszanowania, pielęgnacji, opieki i ochrony wszystkiego co żywe i piękne.   

„Drzwi do przyrody” są ciągle otwarte, nie tylko na zajęciach w przedszkolu, ale przede wszystkim w rodzinie. Dzięki ich umiejętnemu „otwieraniu” przez rodziców dzieci będą miały w przyszłości ułatwioną naukę przyrody, geografii, historii. Będą mogły odnieść się do własnych przeżyć i doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego.

 

Literatura:

„Edukacja przyrodniczo-leśna w wychowaniu przedszkolnym” – N. Kowalik-Olubińska – Edukacja Ekologiczna

„Ekologia w przedszkolu "– G. Kutyłowska

„Wychowanie ekologiczne w przedszkolu” – P. Skubała

                                                                                              
     

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3