^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Oferta edukacyjna

Zajęcia wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcze realizowane są w Miejskim Przedszkolu nr 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30

Oferta zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2020/2021

 • Rytmika- prowadzi Pani mgr Agnieszka Wenczyńska- w poniedziałki i we wtorki 
 • Język angielski- prowadzi Pani mgr Urszula Kulig- we wtorki i czwartki
 • Gimnastyka korekcyjna  prowadzi Pani mgr Anna Kołodziejczyk (zatrudniona w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych- w poniedziałki i w piątki
 • Logoterapia- prowadzi Pani mgr Anna Fałowska (logopeda Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)- w piątki
 • Nieodpłatne dodatkowe zajęcia dla dzieci:
 •  ruchowe - prowadzi Pani mgr Elżbieta Legutko- w czwartki
 • muzyczno- taneczne - prowadzi Pani mgr Wanda Janusz- we wtorki
 • plastyczne - prowadzi Pani mgr Agata Maciuszek- we wtorki
 • edukacji emocjonalnej - prowadzi Pani mgr Agata Szymczyk- w poniedziałki
 • teatralne - prowadzi Pani mgr Małgorzata Świder- w poniedziałki i w środy.

Organizacja odpoczynku

Dzieci, które potrzebują snu w ciągu dnia mają możliwość popołudniowego odpoczywania na leżakach. Wszystkie dzieci biorą udział zabawach uspokajających, relaksujących. Mają możliwość codziennego przebywania na świeżym powietrzu.

Organizacja pobytu na świeżym powietrzu- spacery, pobyt w ogrodzie przedszkolnym

Uroczystości i imprezy przedszkolne 2020/2021:

 • Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Jesienne Przedstawienia Teatralne
 • Święto Niepodległości
 • Ogólnopolskie urodziny Pluszowego Misia
 • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
 • Andrzejki
 • Spotkanie ze Świętym Mikołajem
 • Jasełkowo- opłatkowe spotkanie z Rodzicami
 • Zabawa karnawałowa
 • Święto Babci i Dziadka
 • Konkurs Recytatorski
 • Przegląd Piosenki Przedszkolnej
 • Powitanie Wiosny
 • Święto 1-maja i Konstytucji
 • Dzień Rodziny- piknik
 • Dzień Dziecka
 • Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
 • Zakończenie Roku Przedszkolnego
 • Wyjścia przedszkolne i dalsze wycieczki

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Przeglądarka: Dziennik Ustaw- Rozp. MEN z dn. 24.02.2017 Poz 356

 

 Przedszkole pracuje w oparciu o Statut Przedszkola z dnia 1 września 2020 r. (do wglądu u wychowawców w grupie) oraz opublikowany na stronie internetowej przedszkola w zakładce Statut.

 

Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu na lata 2019- 2024

„Rozwijanie aktywności jest podstawowym warunkiem rozwoju organizmu"

Tadeusz Tomaszewski

Wizja

We współpracy z Rodzicami propagujemy zdrowy styl życia i rozwijamy postaw proekologiczne u dzieci. Wychowujemy dzieci aktywne, samodzielne, odpowiedzialne, gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego.

Misja

1. Rodzice i Pracownicy przedszkola we współpracy z najbliższym środowiskiem promują u dzieci zdrowy styl życia w zakresie żywienia, aktywności ruchowej, bezpieczeństwa, zdrowia psychicznego.

2. Rodzice i pracownicy przedszkola we współpracy z najbliższym środowiskiem promują u dzieci zachowania proekologiczne w zakresie ochrony przyrody, segregacji śmieci, oszczędności wody i energii, zagospodarowania najbliższego środowiska.

3. Przedszkole organizuje środowisko przedszkolne, rozwijające aktywność, samodzielność i odpowiedzialność dzieci.

4. Rodzice inicjują swoje działania na rzecz wychowania samodzielnych, odpowiedzialnych i aktywnych dzieci.

5. Rodzice współdecydują i inicjują działania realizowane przez przedszkole z dziećmi i podejmują współpracę z najbliższym środowiskiem.

6. Przedszkole wspólnie z Rodzicami stosując różnorodne formy pracy przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 

 

 Program wychowawania przedszkolnego "Plac zabaw" a: Ewa Janus wyd.WSiP

 

Zadania Rocznego Planu Pracy Przedszkola w roku szkolnym 2020/2021

"Jestem aktywny muzycznie"

 

METODY PRACY Z DZIEĆMI

Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz

Metoda dobrego startu to system ćwiczeń oddziałujących przede wszystkim na procesy instrumentalne: percepcyjne i motoryczne. Zasadniczą rolę odgrywają w tej metodzie trzy elementy: wzrokowy (wzory graficzne), słuchowy (piosenka) i motoryczne (wykonywanie ruchów zorganizowanych w czasie i przestrzeni, odtwarzanie wzorów graficznych, zharmonizowanych z rytmem piosenki). Celem metody jest jednoczesne usprawnienie czynności analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestetyczno-ruchowego, kształcenie lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Ćwiczenia metodą dobrego startu składają się z trzech zasadniczych grup: ćwiczeń ruchowych, ruchowo-słuchowych, ruchowo-słuchowo-wzrokowych. Wszystkie trzy rodzaje ćwiczeń występują w każdym zajęciu, stanowiąc jego kolejne etapy. Dziecko łącząc różne rodzaje aktywności śpiewa, dotyka, słucha, rysuje, pisze, wykonuje ćwiczenia relaksacyjne i ruchowe. W wyniku tego następuje integracja wzrokowo - słuchowo - dotykowo - ruchowa. Jest to niezbędne do prawidłowego opanowania umiejętności czytania i pisania oraz osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej. Zajęcia prowadzone metodą dobrego startu wymagają skupienia uwagi, zaangażowania procesów percepcyjnych, wytrwałości i wysiłku fizycznego, dlatego mogą nastręczać sporo trudności ze względu na zadania stawiane przed dzieckiem w przebiegu ćwiczeń. Jednak prowadzone w formie zabawy, przebiegają w atmosferze pogody, akceptacji, wywołują radość i niejednokrotnie pobudzają do śmiechu. Stosownie tej metody umożliwia wielozmysłowe uczenie dziecka wykonywania ruchów zharmonizowanych w określonej przestrzeni i czasie oraz rozwijanie podstawowych funkcji spostrzegania i motoryki.

Metoda Weroniki Sherborne

Aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka, wpływającym na doskonalenie czynności i funkcji poszczególnych narządów, wzmacniającym organizm, kształtującym i usprawniającym wszystkie jego układy: głównie ruchowy i nerwowy. Zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne zaspokojają dziecięcą potrzebę ruchu a także potrzeby psychiczne, takie jak potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba wzrostu i rozwoju, potrzeby społeczne i poznawcze. W metodzie Ruchu Rozwijającego W. Sherborne stosuje się następujące grupy ćwiczeń:

- ćwiczenia z „z”

- ćwiczenia „przeciw”

- ćwiczenia „razem”

oraz ćwiczenia o charakterze relaksacyjnym („relaks”).

Ćwiczenia z „z”, to ćwiczenia ruchowe, w których jeden z partnerów jest bierny, drugi zaś aktywny i opiekuńczy względem niego. Ćwiczenia te mają za zadanie budowanie i wzmacnianie wzajemnego zaufania i zrozumienia przy pełnieniu odmiennych, uzupełniających się ról.

Ćwiczenia „przeciw”, to ćwiczenia ruchowe, których celem jest uświadomienie uczestnikom ich własnej siły przy współdziałaniu z partnerem.

Ćwiczenia „razem”, to takie ćwiczenia ruchowe, które wymagają jednakowego zaangażowania partnerów. Udział w nich wymaga wzajemnego zaufania, zrozumienia, współpracy.

W naszym przedszkolu w prowadzonych metodą W.Sherborne zabawach najmłodsze dzieci mają możliwość doświadczania i współdziałania z kolegami i koleżankami z grupy najstarszej.

Metoda Rudolfa Labana

U dzieci w wieku przedszkolnym występuje naturalna potrzeba tworzeniai ruchu. Nauczyciel podczas prowadzenia zajęć metodą gimnastyki twórczej Rudolfa Labana posługuje się różnymi formami ruchu tj.: opowieść ruchowa, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, taniec, improwizacje ruchowe, inscenizacje, mimika, pantomima, łączy słowa, rytm i muzykę. Dziecko wykonuje ćwiczenia zgodnie z własną inwencją, fantazją i doświadczeniem, gdyż ćwiczy to, na co go stać i nikt mu niczego nie narzuca, ani nie pomaga. Działa w obrębie pięciu głównych tematów tej metody, jakimi są:

- wyczucie własnego ciała,

- wyczucie przestrzeni,

- wyczucie ciężaru i czasu,

- doskonalenie płynności ruchów,

- kształtowanie umiejętności współdziałania z partnerem.

Dzięki stosowaniu różnorodności form ruchowych praca tą metodą stwarza dzieciom możliwość twórczego działania. Dziecko ma okazję bycia aktorem i zarazem autorem. Pomaga temu atmosfera wytworzona na zajęciach swoboda, humor, śmiech. Stosowanie tej metody wpływa wszechstronnie na sferę fizyczną, psychiczną i umysłową stronę rozwoju naszych przedszkolaków, daje możliwość wyzwalania ich inwencji twórczej.

Metoda Carla Orffa

Metoda C.Orffa opiera się na rozwijaniu muzykalności dzieci poprzez zabawę. Zbudowana jest na trzech przenikających się wzajemnie elementach: słowie, ruchu i muzyce.

Słowo - to ćwiczenia mowy, rytmiczność mowy w czasie których dzieci m.in. wyszukują rytm do słów, wygrywają rytm na instrumentach, realizują rytm w ruchu, powtarzają teksty wyliczanek, przysłów, wierszyków na różne sposoby.

Muzyka- to śpiewanie tekstu z własną melodią, budowanie prostych form muzycznych. Są to śpiewane dialogi, opowieści muzyczne lub umuzycznienia prostych tekstów z literatury dziecięcej.

Ruch- to różne formy ruchowe, w których można stosować instrumenty perkusyjne lub akompaniament własnym ciałem. To rytmiczne gesty, ruchy, kroki oraz zabawy ruchowe, taneczne i inscenizowane, improwizacje ruchowe bez muzyki np. naśladowanie czynności osób dorosłych, improwizacje ruchowe z muzyką.

Metoda C. Orffa pozwala na twórczą samodzielność dzieci, poszukiwanie różnych rozwiązań, odkrywanie coraz to innych, bogatszych środków wyrazu niezależnie od dziecięcych uzdolnień.

Metoda Marii i Alfreda Kniessów

Jest specyficzną metodą prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z dziećmi. Rodzajem gimnastyki rytmicznej, twórczej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu. Wacław Gniewkowski definiuje ją jako: „rodzaj gimnastyki twórczej utanecznionej, polegającej na nieustannym poszukiwaniu nowych form i rodzajów ruchu – poprzez eksperymentowanie środkami ruchowymi, słownymi i wzrokowymi". Głównymi elementami tej metody są: ruch, muzyka, rytm a także przybory np. szarfy, grzechotki, dzwoneczki, bębenki, kręgle, wypełnione grochem plastykowe butelki. Impulsem do podejmowania wszelkich form ruchu jest muzyka. Dlatego też dużo jest naśladownictwa i wzorowania się na prowadzącym oraz współćwiczących. Dzieci wykonują ćwiczenia w różnych pozycjach i rytmie, co doskonale zaspokaja ich potrzebę ruchu. W ćwiczeniach jest dużo improwizacji, indywidualnej interpretacji muzyki, rytmu i sposobów użycia przyboru (dużo elastyczności, płynności i swobody ruchu). Metodę cechuje szeroko rozumiana ekspresja ruchowa i dużą aktywność ćwiczących. Stosując tę metodę, przedszkolaki mają możliwość improwizacji oraz indywidualnej interpretacji muzyki z użyciem różnorodnych przyborów.

Metoda Edwarda De Bono

Metoda „Sześciu myślowych kapeluszy” jest przykładem takiego sposobu pracy w którym nauczyciel uczy dzieci ukierunkowywania myślenia tak, aby był to dla nich proces świadomy i kontrolowany. Ważnym elementem tej metody jest kapelusz, dokładniej mówiąc 6 kolorowych kapeluszy: biały, czerwony, czarny, żółty, zielony, niebieski. Symbolizują one sześć różnych sposobów myślenia. Dzieci zakładając kapelusz zmieniają sposób myślenia. Zmiana kapelusza zmusza je do równoczesnej zmiany sposobu patrzenia na dany problem, co ułatwia uporządkowanie myśli wokół tematu. Stosowanie tej metody, kształtuje u dzieci innowacyjne myślenie, zwiększa ich aktywność, wzbogaca słownictwo dzieci, rozwija ich wrażliwość emocjonalną, zwiększa poczucie własnej wartości, a także daje możliwości nabycia przez nie umiejętności obiektywnej samokontroli i samooceny. Więcej o tej metodzie można przeczytać w książce Edwarda de Bono "Sześć myślowych kapeluszy" - polecamy.

Metoda Edmunda Jacobsona

Relaksacja wg E. Jacobsona polega na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu mięśni poszczególnych grup mięśniowych. Umiejętność odczuwania wrażeń płynących z mięśnia rozluźnionego jest bardzo ważna dla dzieci nadpobudliwych. Stosowanie tej metody polega na wykonywaniu przez dzieci w formie zabawowej celowych ruchów wymagających przeplatania dwóch stanów: napinania i rozluźniania mięśni. Dla ułatwienia i uatrakcyjnienia dzieciom zabawy wprowadza się postacie z bajek, które są odzwierciedleniem poszczególnych stanów np. stan napięcia – silny olbrzym, stan rozluźnienia – słaby krasnoludek. Schemat ćwiczeń obejmuje kolejno: ręce, nogi, mięśnie tułowia, mięśnie szyi, mięśnie twarzy. Korzyści płynące dla przedszkolaków z stosowania przez nas tej metody to redukcja napięcia emocjonalnego, poprawa pracy serca, rozwój wyobraźni i procesów myślenia a także wzmocnienie kontroli nad własnym nastrojem.

Metoda projektu

Metoda projektów jest metodą nauczania, która daje szanse wyboru aktywności dzieciom na różnym poziomie rozwoju, uczy zastosowania nowo nabytej wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi a także uczy pracy zespołowej i pobudza do myślenia.

W pracy metodą projektów najbardziej wartościowe dla dzieci jest uczenie poprzez działanie, bezpośrednie doświadczanie. Wybór tematu musi być zależny od zainteresowań dzieci, zadaniem nauczyciela jest włączenie do projektu treści np. czytania i wiedzy o środowisku.

Każdy projekt składa się z trzech etapów:

I etapie następuje wybór tematu(pojawiającego się z inicjatywy dzieci lub nauczyciela), analiza wyjściowego stanu wiedzy i umiejętności dzieci. Gdy już wybraliśmy z dziećmi temat, tworzymy siatkę pojęciową, czyli stawiamy problemy, które są zapisywane na dużym arkuszu papieru. Następuje dzieci formułują pytania i weryfikują hipotezy.

II etap to głównie faza badawcza, zarówno na miejscu w ośrodku, jak i w terenie, wizyty ekspertów, własne eksperymenty.Na tym etapie dzieci dzielą się swoimi przeżyciami lub doświadczeniami dotyczącymi wybranego tematu. W dany projekt są bardzo zaangażowani nie tylko dzieci i nauczyciel, ale i rodzice oraz znajomi, sąsiedzi, starsze rodzeństwo, dziadkowie…

III etap to podsumowanie i podzielenie się nabytą wiedzą i nowymi umiejętnościami.

Po zdobyciu doświadczeń i weryfikacji hipotez stawianych przez dzieci, następuje podsumowanie oraz prezentacja wyników projektu. Tutaj dzieci przedstawiają swoją zdobytą wiedzę i dzielą się nią.Praca za pomocą metody projektów sprzyja tworzeniu w ośrodku przedszkolnym edukacji wysokiej jakości.

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3