^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Informacja o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Informacja Komisji rekrutacyjnej z rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu

Komisja rekrutacyjna działając na podstawie:

  1. Art 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tj.Dz U. z 2020 r. poz.713 ze zm.).
  2. Art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).
  3. Art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust.2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
  4. Art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.).
  5. Uchwały Nr XXXVIII/428/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/375/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  6. Zarządzenia Nr 37/2021 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, publicznych szkół podstawowych, oraz klas pierwszych, których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz.

przeprowadziła w dniu 01.04.2021 r. postępowanie rekrutacyjne do Miejskiego Przedszkola  nr 3 w Nowym Sączu na rok szkolny 2021/2022.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu wywieszone są na drzwiach wejściowych do przedszkola.

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola przez rodzica kandydata zakwalifikowanego, należy dokonać w dniach 07.04.2021r. - 16.04.2021r.;

07.04.2021r. - 15.04.21r. w godzinach od 8.00 do 16.00 u referenta ds. zaopatrzenia; a 16.04.2021r. do godz. 15.00 w Miejskim Przedszkolu nr 3.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierają pierwszą literę nazwiska oraz 6 ostatnich cyfr numeru PESEL kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadzi postępowanie uzupełniające, w którym pod uwagę bierze się kandydatów niezakwalifikowanych i kandydatów, którzy złożą wnioski o przyjęcie do przedszkola w trybie postępowania uzupełniającego.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                           mgr Elżbieta Legutko

                                                                                                                                                                                                  

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3