^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3

Zarządzenie nr 11/20

Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 3

z dnia 05 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z póź. zm.),§4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 401), §14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek  systemu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§1

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu w okresie od 06 maja 2020r. do 15 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej trojka-ns.pl, na tablicy ogłoszeń oraz na drzwiach wejściowych Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

DYREKTOR

mgr Barbara Oleksy

 

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3