^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Miejskie Przedszkole nr 3 w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Szujskiego 16, NIP: 734-17-07-997, REGON: 490581454
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pod adresem email rodo@sprawdzdane.pl
  3. Twoje dane osobowe lub dane osobowe Twojego dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz e) i f) RODO w celu realizacji obowiązku oświatowego realizowanego przez Administratora.
  4. Administrator może przekazywać Twoje dane lub dane osobowe dziecka innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której gwarantujemy sobie możliwość kontroli poprawności przetwarzania Twoich danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom: podmiotom realizującym usługę elektronicznego dziennika, podmiotom zatrudnionym do wsparcia technicznego. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów państwowych i instytucji.
  5. Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej
  6. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji obowiązku oświatowego a także po zakończeniu realizacji tego obowiązku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Ponadto dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
  7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych lub danych Twoich dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
  8. Dokładamy wszelkich starań aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem i z najwyższą starannością. Jeśli masz jakieś uwagi lub pytania zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Jednak jeśli pomimo tego uważasz, że podczas przetwarzania Twoich danych zostały naruszone przepisy RODO masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO.
  9. W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku oświatowego - przetwarzanie Twoich danych oraz danych osobowych dziecka następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. e) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub danych Twojego dziecka. W pozostałych przypadkach podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) z póź.zm.; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji;
  10. Twoje dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.
Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3