^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Referent ds. zaopatrzenia w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Referent ds. zaopatrzenia

w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
REFERENTA DS. ZAOPATRZENIA

I. Dane podstawowe:
1. Nazwa i adres jednostki:

Miejskie Przedszkole nr 3 w Nowym Sączu
ul. Szujskiego 16
33- 300 Nowy Sącz
tel. 18 442 15 22

2. Nazwa stanowiska;
Referent ds. zaopatrzenia

3. Komórka organizacyjna:
Administracja
4. Wymiar etatu:
1 etat, tj. 40 godzin tygodniowo
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
5. Planowane zatrudnienie: od dnia 03.02.2021r.
II. Wymagania kwalifikacyjne:
A. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4. Osoba musi spełniać jeden z poniższych warunków:
a. wykształcenie: ukończenie jednolitych studiów magisterskich, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających studiów magisterskich o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym;
b. wykształcenie: średnie o profilu ogólnym, technicznym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
B. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość i stosowanie przepisów prawnych dot. żywienia zbiorowego, najnowszych norm żywienia dzieci: umiejętność obliczania wartości odżywczej posiłków, średnioważonej normy na energię i składniki odżywcze, układanie zbilansowanych jadłospisów.
2. Znajomość ustaw w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań – ustawa
o ochronie danych osobowych, ustawa Prawo Oświatowe, ustawy o finansach
publicznych, ustawy o rachunkowości.
3. Biegła obsługa komputera w zakresie pakietu OFFICE (Word, Excel), znajomość programów komputerowych – „Magazyn Optivum”, „Wydruk Przelewów” firmy Vulcan, program do obliczania wartości odżywczych posiłków, poczta elektroniczna oraz sprawne posługiwanie się Internetem, obsługa VATkom.
4. Zdolność poprawnego wyrażania myśli w mowie i piśmie.
5. Komunikatywność, systematyczność, dokładność, terminowość, obowiązkowość, samodzielność, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, łatwość przyswajania wiedzy, wysoka kultura osobista.
 
C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kierowanie żywieniem w placówce.
a. sprawowanie fachowego nadzoru nad sporządzaniem posiłków i ich prawidłowym wydawaniem, dbanie o ich kaloryczność zgodną z normami żywienia zbiorowego dzieci, w związku z tym nadzorowanie pracy kuchni i woźnych oddziałowych,
b. dbałość o należyte i zgodne z normami zapasy produktów żywnościowych, dopilnowanie utrzymania się w stawce żywieniowej, sporządzanie raportów żywieniowych zgodnie z jadłospisem,
c. sporządzanie jadłospisów na okres 10 dni, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d. prowadzenie działalności przedszkola w zakresie bezpieczeństwa zdrowotności, żywności, żywienia i czystości, zgodnie z wymogami organu nadzoru sanitarnego,
e. sprawowanie kontroli wewnętrznej warunków sanitarnych we wszystkich etapach produkcji i obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami HACCP,
f. prowadzenie dokumentacji HACCP,
g. prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia dzieci,
h. prowadzenie ewidencji magazynowej, ilościowo – wartościowej,
i. przyjmowanie i wydawanie towaru,
j. prowadzenie zestawienia i sprawozdawczości w zakresie frekwencji i żywienia dzieci,
k. utrzymywanie magazynu w należytym stanie sanitarno – porządkowym.
2. Prowadzenie obsługi kancelaryjno- biurowej i materiałowej przedszkola.
a. Prowadzenie zaopatrzenia placówki w materiały kancelaryjno – biurowe, druki ścisłego zarachowania oraz artykuły gospodarcze, żywnościowe i chemiczne.
b. Realizacja innych zamówień zleconych przez Dyrektora, w tym rozeznanie rynku.
c. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
d. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i dekretowanie pism i dokumentów przychodzących pocztą elektroniczną i tradycyjną – zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
e. Bieżące śledzenie przepisów prawa dotyczących przedszkola.
f. Udzielanie niezbędnych informacji rodzicom.
g. Posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do korzystania z urządzeń biurowych: kserokopiarki, niszczarki, itp.
h. Posługiwanie się sprzętem komputerowym w codziennej pracy.
i. Stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu rozwiązania zadania.
j. Wykorzystywanie programów: Microsoft Word, Microsoft Excel, oraz programów specjalistycznych.
k. Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać odpowiednią wiedzę.
l. Obsługa biurowa przedszkola.
m. Wykonywanie innych poleceń i czynności, wynikających z potrzeb przedszkola i związanych z organizacją pracy przedszkola, zleconych przez dyrektora przedszkola.
n. Prowadzenie ewidencji przydziału odzieży ochronnej i roboczej.

o. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.

p. Prowadzenie dziennika korespondencji.
3.  Prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem przedszkola.
a. Prowadzenie w sposób rzetelny ewidencji pozostałych środków trwałych i wyposażenia w księgach inwentarzowych.
b. Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu w przedszkolu.
c. Przechowywanie gwarancji i instrukcji obsługi sprzętu przedszkola.
d. Dokonywania oznakowania środków trwałych, zgodnie z zapisem w księdze inwentarzowej.
4.  Zakres czynności finansowo – księgowych.
a. Rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji.
b. Kontrolowanie terminowości opłat za przedszkole.
c. Podpisywanie i opisywanie rachunków, faktur.
d. Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem.
e. Prowadzenie rejestru faktur.

f. Współpracowanie z głównym księgowym zgodnie z procedurami.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
1. Praca na cały etat na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
2. Praca w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 15:00, wtorek – piątek od 8:00 do 16:00 .

3. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagradzania za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Dz.U.2020r.poz.1596) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2020r. poz.268 z późn.zm) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu;
4. Wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca;
5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
6. Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami przedszkola
IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli kandydat aktualnie pracuje.
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
6. Oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku referent ds. zaopatrzenia.
8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
10. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
Każda strona kserokopii dokumentów załączonych do oferty pracy winna być opisana „za zgodność z oryginałem”, opatrzona datą oraz podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz  szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 poz. 1930 z póź. zm.)."

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1. Termin składania dokumentów: w godz. 7:00 - 15:00 od dnia 12.01.2021r. do dnia 25.01.2021 r. do godziny 15:00.
2. Sposób: Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres Przedszkola w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko referent ds. zaopatrzenia”. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty kandydatów, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Miejsce:
Miejskie Przedszkole nr 3 w Nowym Sączu
ul. Szujskiego 16
33-300 Nowy Sącz
VI. Warunki dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego:

1. Spełnienie przez kandydata wymogów formalnych, określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Kompletność wymaganych dokumentów.
3. Data wpływu składanych dokumentów.
4. Oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
VII. Informacje dodatkowe:
1. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów. W przypadku wyboru kandydata na stanowisko pracy, uczestnik naboru zobowiązany jest do przedłożenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
2. Informacja o naborze umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.
3. Nabór na wolne stanowisko prowadzony będzie w dwóch etapach:
a. etap I przeprowadzenie analizy formalnej złożonych przez kandydata dokumentów pod względem kompletności i spełnienia wymagań.
Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 26.01.2021 r. o godzinie 9.00.
b. etap II przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
Rozmowa zostanie przeprowadzona w dniu 27.01.2021 r. przez komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Przedszkola.
O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie. Po przeprowadzeniu końcowej oceny zostanie sporządzony protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne osób niezakwalifikowanych zostaną protokolarnie zniszczone w zniszczone dzień po upowszechnieniu informacji o wynikach naboru. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejskie Przedszkole nr 3 w Nowym Sączu, adres do korespondencji: 33-300 Nowy Sącz, ul. Szujskiego 16;

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Referent ds. zaopatrzenia w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze REFERENTA DS. ZAOPATRZENIA I. Dane podstawowe: 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Referent ds. zaopatrzenia

w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu

 

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
REFERENTA DS. ZAOPATRZENIA

I. Dane podstawowe:
1. Nazwa i adres jednostki:

Miejskie Przedszkole nr 3 w Nowym Sączu
ul. Szujskiego 16
33- 300 Nowy Sącz
tel. 18 442 15 22

2. Nazwa stanowiska;
Referent ds. zaopatrzenia

3. Komórka organizacyjna:
Administracja
4. Wymiar etatu:
1 etat, tj. 40 godzin tygodniowo
Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
5. Planowane zatrudnienie: od dnia 03.02.2021r.
II. Wymagania kwalifikacyjne:
A. Wymagania niezbędne:
1. Posiadanie obywatelstwa państwa członkowskiego UE oraz znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków.
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
3. Kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
4. Osoba musi spełniać jeden z poniższych warunków:
a. wykształcenie: ukończenie jednolitych studiów magisterskich, wyższych studiów zawodowych, uzupełniających studiów magisterskich o kierunku ekonomicznym lub administracyjnym;
b. wykształcenie: średnie o profilu ogólnym, technicznym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
B. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość i stosowanie przepisów prawnych dot. żywienia zbiorowego, najnowszych norm żywienia dzieci: umiejętność obliczania wartości odżywczej posiłków, średnioważonej normy na energię i składniki odżywcze, układanie zbilansowanych jadłospisów.
2. Znajomość ustaw w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań – ustawa
o ochronie danych osobowych, ustawa Prawo Oświatowe, ustawy o finansach
publicznych, ustawy o rachunkowości.
3. Biegła obsługa komputera w zakresie pakietu OFFICE (Word, Excel), znajomość programów komputerowych – „Magazyn Optivum”, „Wydruk Przelewów” firmy Vulcan, program do obliczania wartości odżywczych posiłków, poczta elektroniczna oraz sprawne posługiwanie się Internetem, obsługa VATkom.
4. Zdolność poprawnego wyrażania myśli w mowie i piśmie.
5. Komunikatywność, systematyczność, dokładność, terminowość, obowiązkowość, samodzielność, zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, umiejętność sprawnej organizacji pracy, łatwość przyswajania wiedzy, wysoka kultura osobista.
 
C. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Kierowanie żywieniem w placówce.
a. sprawowanie fachowego nadzoru nad sporządzaniem posiłków i ich prawidłowym wydawaniem, dbanie o ich kaloryczność zgodną z normami żywienia zbiorowego dzieci, w związku z tym nadzorowanie pracy kuchni i woźnych oddziałowych,
b. dbałość o należyte i zgodne z normami zapasy produktów żywnościowych, dopilnowanie utrzymania się w stawce żywieniowej, sporządzanie raportów żywieniowych zgodnie z jadłospisem,
c. sporządzanie jadłospisów na okres 10 dni, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d. prowadzenie działalności przedszkola w zakresie bezpieczeństwa zdrowotności, żywności, żywienia i czystości, zgodnie z wymogami organu nadzoru sanitarnego,
e. sprawowanie kontroli wewnętrznej warunków sanitarnych we wszystkich etapach produkcji i obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymogami HACCP,
f. prowadzenie dokumentacji HACCP,
g. prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia dzieci,
h. prowadzenie ewidencji magazynowej, ilościowo – wartościowej,
i. przyjmowanie i wydawanie towaru,
j. prowadzenie zestawienia i sprawozdawczości w zakresie frekwencji i żywienia dzieci,
k. utrzymywanie magazynu w należytym stanie sanitarno – porządkowym.
2. Prowadzenie obsługi kancelaryjno- biurowej i materiałowej przedszkola.
a. Prowadzenie zaopatrzenia placówki w materiały kancelaryjno – biurowe, druki ścisłego zarachowania oraz artykuły gospodarcze, żywnościowe i chemiczne.
b. Realizacja innych zamówień zleconych przez Dyrektora, w tym rozeznanie rynku.
c. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.
d. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i dekretowanie pism i dokumentów przychodzących pocztą elektroniczną i tradycyjną – zgodnie z Instrukcją kancelaryjną.
e. Bieżące śledzenie przepisów prawa dotyczących przedszkola.
f. Udzielanie niezbędnych informacji rodzicom.
g. Posiadanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do korzystania z urządzeń biurowych: kserokopiarki, niszczarki, itp.
h. Posługiwanie się sprzętem komputerowym w codziennej pracy.
i. Stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii (włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu rozwiązania zadania.
j. Wykorzystywanie programów: Microsoft Word, Microsoft Excel, oraz programów specjalistycznych.
k. Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać odpowiednią wiedzę.
l. Obsługa biurowa przedszkola.
m. Wykonywanie innych poleceń i czynności, wynikających z potrzeb przedszkola i związanych z organizacją pracy przedszkola, zleconych przez dyrektora przedszkola.
n. Prowadzenie ewidencji przydziału odzieży ochronnej i roboczej.

o. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników.

p. Prowadzenie dziennika korespondencji.
3.  Prowadzenie gospodarki środkami trwałymi i wyposażeniem przedszkola.
a. Prowadzenie w sposób rzetelny ewidencji pozostałych środków trwałych i wyposażenia w księgach inwentarzowych.
b. Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu w przedszkolu.
c. Przechowywanie gwarancji i instrukcji obsługi sprzętu przedszkola.
d. Dokonywania oznakowania środków trwałych, zgodnie z zapisem w księdze inwentarzowej.
4.  Zakres czynności finansowo – księgowych.
a. Rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji.
b. Kontrolowanie terminowości opłat za przedszkole.
c. Podpisywanie i opisywanie rachunków, faktur.
d. Sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem.
e. Prowadzenie rejestru faktur.

f. Współpracowanie z głównym księgowym zgodnie z procedurami.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:
1. Praca na cały etat na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.
2. Praca w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 15:00, wtorek – piątek od 8:00 do 16:00 .

3. Wynagrodzenie ustalane zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagradzania za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Dz.U.2020r.poz.1596) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2020r. poz.268 z późn.zm) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu;
4. Wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca;
5. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
6. Kontakty bezpośrednie i telefoniczne z interesantami przedszkola
IV. Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kserokopie świadectw pracy oraz zaświadczenie lub oświadczenie o zatrudnieniu, jeżeli kandydat aktualnie pracuje.
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie.
5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
6. Oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku referent ds. zaopatrzenia.
8. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
10. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
Każda strona kserokopii dokumentów załączonych do oferty pracy winna być opisana „za zgodność z oryginałem”, opatrzona datą oraz podpisem.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz  szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2017 poz. 1930 z póź. zm.)."

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
1. Termin składania dokumentów: w godz. 7:00 - 15:00 od dnia 12.01.2021r. do dnia 25.01.2021 r. do godziny 15:00.
2. Sposób: Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres Przedszkola w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko referent ds. zaopatrzenia”. Nie ma możliwości przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.
Dokumenty kandydatów, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Miejsce:
Miejskie Przedszkole nr 3 w Nowym Sączu
ul. Szujskiego 16
33-300 Nowy Sącz
VI. Warunki dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego:

1. Spełnienie przez kandydata wymogów formalnych, określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Kompletność wymaganych dokumentów.
3. Data wpływu składanych dokumentów.
4. Oferty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 
VII. Informacje dodatkowe:
1. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu oryginałów dokumentów. W przypadku wyboru kandydata na stanowisko pracy, uczestnik naboru zobowiązany jest do przedłożenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
2. Informacja o naborze umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.
3. Nabór na wolne stanowisko prowadzony będzie w dwóch etapach:
a. etap I przeprowadzenie analizy formalnej złożonych przez kandydata dokumentów pod względem kompletności i spełnienia wymagań.
Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 26.01.2021 r. o godzinie 9.00.
b. etap II przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami spełniającymi wymagania formalne.
Rozmowa zostanie przeprowadzona w dniu 27.01.2021 r. przez komisję konkursową, powołaną przez Dyrektora Przedszkola.
O godzinie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie. Po przeprowadzeniu końcowej oceny zostanie sporządzony protokół z przeprowadzonego naboru kandydatów. Informacje o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu.
Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne osób niezakwalifikowanych zostaną protokolarnie zniszczone w zniszczone dzień po upowszechnieniu informacji o wynikach naboru. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Miejskim Przedszkolu nr 3 w Nowym Sączu zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:
- administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejskie Przedszkole nr 3 w Nowym Sączu, adres do korespondencji: 33-300 Nowy Sącz, ul. Szujskiego 16;

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę,
by tegoroczne Święta były jednymi z piękniejszych.

Niech będą one czasem spędzonym w gronie rodzinnym, bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a wigilijne światło niech da wszystkim poczucie bezpieczeństwa i pozwoli z optymizmem spojrzeć w przyszłość.

Niech tajemnicza atmosfera wigilijnej nocy, zapach choinki, odgłos łamanego opłatka i cichutko płynące dźwięki najpiękniejszych kolęd przyniosą chwile zadumy, refleksji i wzruszenia, ale też radości wynikającej z obecności najbliższych.

Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia wszelkiego dobra, życzliwości, zdrowia, pomyślności oraz samych szczęśliwych zdarzeń  w nadchodzącym Nowym Roku.

                                                                                                                             W imieniu Pracowników
                                                                                                                       Miejskiego Przedszkola nr 3 w  Nowym Sączu,
                                                                                                                                  mgr Barbara Oleksy – Dyrektor.


 

Konkursy w MP 3

W ramach realizacji zadania Rocznego Planu Pracy:„Jestem aktywny muzycznie” w dniu 30.11.2020 r. w grupie Starszaków i 7.12.2020 r. w grupie Średniaków odbył się „Dzień Piosenki”. Chętne dzieci zaprezentowały na forum grupy, przygotowaną z Rodzicami piosenkę. Piosenki wybrane przez dzieci i ich Rodziców pochodziły z repertuaru dziecięcego. Kilkunastu Starszaków i Średniaków zaprezentowało się swoim kolegom i koleżankom. Gratulujemy! Chętne przedszkolaki wzięły udział w konkursie "Stroik świąteczny“ i przygotowały razem z Rodzicami oryginalne stroiki świąteczne. Za swój wytęp podczs "Dnia Piosenki” oraz za przygotowane na konkurs stroiki świąteczne dzieci otrzymały dyplomy i drobne upominki. Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie dzieci do udziału w „Dniu Piosenki” oraz za przygotowanie stroików świątecznych, którymi udekorowane zostały stoły podczas Wigilii Przedszkolnej, a obecnie służą jako piękna świąteczna dekoracja.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Dyrektor przedszkola z wychowawcami.

Kampania Cała Polska czyta dzieciom w MP 3

Nie do przecenienia jest rola, jaką  w wychowaniu i rozwoju człowieka, i to już od najmłodszych lat, odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość   i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza oraz czytelnika. Rozumieją  i doceniając to- nasze przedszkole,  jak co roku bierze udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Drodzy rodzice zachęcamy do czytania dzieciom bajek w domu. Dzieci opowiedzą nam o przeczytanych historiach oraz przedstawią ilustrację, którą wykonają w domu na podstawie przeczytanych bajek.

Kampania czytania z hasłem „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!” jest adresowana do rodziców, opiekunów, wychowawców i edukatorów. Codzienne czytanie dziecku przez dorosłego przynosi ogromne korzyści, m.in.:

  • buduje więź z dzieckiem będącą fundamentem jego zdrowia emocjonalnego,
  • doskonali język i ułatwia rozumienie świata,
  • rozwija zasoby wewnętrzne dziecka, w tym inteligencję emocjonalną, poznawczą i moralną,
  • poszerza wiedzę i kładzie mocne podwaliny pod sukcesy w szkole i w życiu.

    Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” otrzymała wiele nagród i wpisała się trwale w świadomość społeczeństwa, budując zarazem nawyki czytelnicze w wielu rodzinach i placówkach edukacyjno-wychowawczych.    

Znany pisarz Umberto Eco powiedział kiedyś, że „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie”. Książka pomaga dorosłym i dzieciom doświadczać pełni życia. Czytanie wartościowych książek ma same zalety. Nie tylko uczą one i wychowują, ale także bawią. A zabawy naszym przedszkolakom nigdy nie powinno zabraknąć.

                                                                                                                                                                                                                                                    Opracowała: mgr Adrianna Sikora

Informacja

Wykaz rzeczowych składników majątku ruchomego Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu przeznaczonego do zagospodarowania przez nieodpłatne przekazanie lub likwidację.

Lp.

Nazwa przedmiotu

Ilość

Cena jedn. wg ewidencji

ksiąg

Wartość

Nr i poz. księgi

inwentarzowej

Rok nabycia

Ocena składnika

1.

Kosiarka

1

499,99

499,99

DZ V K – 12/11

14.07.2014 r.

Zepsuta

2.

Wykładzina

dywanowa

4,75 m²

142,60

677,34

DZ IV K – 1/2

18.08.2015 r.

Zniszczona

3.

Wykładzina dywanowa

24 m²

89,99

2 159,76

DZ IV K – 1/3

19.05.2017 r.

Zniszczona

4.

Żelazko

1

127,99

127,99

DZ V K – 12/8

09.01.2014 r.

Zepsute

OGÓŁEM

3 465,08

Proszę o analizę pod kątem ewentualnego dalszego wykorzystania składników majątku ruchomego Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu, ul. Szujskiego 16, 33 – 300 Nowy Sącz.

W razie zainteresowania proszę o kontakt do dnia 10.12.2020 r. pod numer tel: 18 442-15-22

lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nowy Sącz, dnia 02 grudzień 2020 r.

mgr Barbara Oleksy

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu

Andrzejki

W dniu 26.11.2020 r. w MP3 odbyły się „Andrzejki”. Dzieci brały udział w zabawach i konkursach, zdobywając nagrody. Składamy podziękowanie Radzie Rodziców za organizację, dekoracje i słodycze dla dzieci, a wszystkim Rodzicom za piękne stroje dla dzieci.

                                                                                               Dyrektor z wychowawcami grup

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3