^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Informacja dla Rodziców

    Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu informuje, że od dnia 19.04.2021r. zostaje zniesione ograniczenie funkcjonowania publicznych przedszkoli. Zapraszam wszystkie dzieci do przedszkola.

                                                                                                                                   mgr Barbara Oleksy

Informacja dla Rodziców

   Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 informuje, że od dnia 12.04.2021 r. do 18.04.2021 r. Miejskie Przedszkole nr 3 będzie funkcjonowało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 08.04.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Link do w/w Rozporządzenia:

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065101.pdf

Materiały do pracy z dziećmi będą nadal przesyłane drogą e-mailową.

                                                                                                                                              mgr Barbara Oleksy

                                                                                                                              Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3

Informacja o wynikach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

Informacja Komisji rekrutacyjnej z rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu

Komisja rekrutacyjna działając na podstawie:

  1. Art 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (tj.Dz U. z 2020 r. poz.713 ze zm.).
  2. Art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.).
  3. Art. 131 ust. 4-6 i art. 133 ust.2 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
  4. Art. 154 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 ze zm.).
  5. Uchwały Nr XXXVIII/428/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/375/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, prowadzonych miasto Nowy Sącz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  6. Zarządzenia Nr 37/2021 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie: ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, publicznych szkół podstawowych, oraz klas pierwszych, których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz.

przeprowadziła w dniu 01.04.2021 r. postępowanie rekrutacyjne do Miejskiego Przedszkola  nr 3 w Nowym Sączu na rok szkolny 2021/2022.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 3 w Nowym Sączu wywieszone są na drzwiach wejściowych do przedszkola.

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola przez rodzica kandydata zakwalifikowanego, należy dokonać w dniach 07.04.2021r. - 16.04.2021r.;

07.04.2021r. - 15.04.21r. w godzinach od 8.00 do 16.00 u referenta ds. zaopatrzenia; a 16.04.2021r. do godz. 15.00 w Miejskim Przedszkolu nr 3.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zawierają pierwszą literę nazwiska oraz 6 ostatnich cyfr numeru PESEL kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole będzie dysponować wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadzi postępowanie uzupełniające, w którym pod uwagę bierze się kandydatów niezakwalifikowanych i kandydatów, którzy złożą wnioski o przyjęcie do przedszkola w trybie postępowania uzupełniającego.

                                                                                                                                                                                                                                                                           Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

                           mgr Elżbieta Legutko

                                                                                                                                                                                                  

Informacja o płatności za przedszkole

    Odbiór informacji o płatności za przedszkole za miesiąc marzec 2021 r. odbywa się od 08.04.2021 r. w Miejskim Przedszkolu nr 3 w godz. 8:00 - 16:00 u referenta ds. zaopatrzenia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             mgr Barbara Oleksy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3

Informacja dla Rodziców

    Informuję, że od dnia 29.03.2021r. do 11.04.2021r. Miejskie Przedszkole nr 3 będzie funkcjonowało zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Link do w/w Rozporządzenia:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000561/O/D20210561.pdf

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, informuję, że dzieci Rodziców wymienionych w Rozporządzeniu mogą uczestniczyć w zajęciach w formie stacjonarnej (opiekuńczo-wychowawczych) w Miejskim Przedszkolu nr 3 po złożeniu wniosku do Dyrektora i w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1, 2 a) – 2 j) oraz pkt 2 k). Rodzice dzieci, którzy „są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     mgr Barbara Oleksy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Wesołego Alleluja

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia,
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób

składa mgr Barbara Oleksy- dyrektor

Miejskiego Przedszkola nr 3

wraz z pracownikami.

Konkurs konstrukcyjno - plastyczny "Instrumenty muzyczne z materiałów wtórnych"

   W ramach realizacji zadania Rocznego Planu Pracy: „Jestem aktywny muzycznie”, przeprowadzony został konkurs konstrukcyjno-plastyczny nt. „Instrumenty muzyczne z materiałów wtórnych”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród Przedszkolaków i ich Rodzin. Na konkurs zgłosiło się 34 dzieci z wszystkich oddziałów w przedszkolu. W wyniku wspólnych Rodzinnych działań - powstały ciekawe, kolorowe, niekiedy zaskakujące pomysłowością instrumenty muzyczne. Na każdym z nich można zagrać, przez co stają się jeszcze bardziej atrakcyjne. Wszystkie prace zostaną nagrodzone dyplomami oraz drobnymi upominkami.

  Składamy serdeczne podziękowania wszystkim dzieciom i Rodzicom, którzy wzięli udział oraz zaangażowali się w przygotowanie, jak również pomoc dzieciom przy tworzeniu kreatywnych instrumentów muzycznych. Poprzez udział w konkursie, kształtujemy przyszłych odbiorców sztuki i rozwijamy zainteresowania muzyczne dzieci.

mgr Wanda Janusz

Organizator konkursu

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3