^Do Góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Miejskie Przedszkole nr3

Termin konsultacji

Indywidualne konsultacje Rodziców z Nauczycielami  (prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu)

Login Form

 Godło

Nabór na stanowisko główny księgowy w MP3 w Nowym Sączu

Nowy Sącz, dnia 12.08.2019 r.

Działając na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869) oraz Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1282)

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3

Ul. Szujskiego 16, 33 – 300 Nowy Sącz

ogłasza nabór na stanowisko pracy

Główny księgowy

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: 1 września 2019 r.

Czas pracy: 5 dni w tygodniu

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia:

1. Niezbędne wymagania:

a) jest obywatelem Unii Europejskiej bądź obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

c) nie była prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

d) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego. 

2. Wymagania kwalifikacyjne

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.

3. Dodatkowe wymagania:

a) znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,

b) znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,

c) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

d) znajomość przepisów podatkowych,

e) znajomość przepisów płacowych,

f) znajomość przepisów ZUS i PFRON

g) znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,

h) umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, współpracy w zespole,

i) znajomość programów firmy Vulcan,

j) dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów WORD, EXCEL).

4. Podstawowy zakres obowiązków obejmuje między innymi:

Podstawa prawna:

art. 35 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

 1. Główny księgowy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
 2. Jest odpowiedzialny za prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zadania:
  1. Prowadzenie rachunkowości przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
  2. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości przedszkola w sposób umożliwiający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.
  3. Przestrzeganie obowiązujących zasad dyscypliny budżetowej.
  4. Prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola polegającej na:
 4. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji przedszkola,
 5. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez przedszkole,
 6. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 7. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłat zobowiązań.
 8. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym przedszkola, stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu.
 9. Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w tym: faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym.
 10. Przygotowywanie projektów planu dochodów i wydatków budżetowych przedszkola.
 11. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji planu finansowego przedszkola, bieżąca kontrola wykorzystania planu finansowego, sporządzanie analiz finansowych, przygotowywanie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków.
 12. Terminowe sporządzanie sprawozdań budżetowych – miesięcznych, kwartalnych, półrocznych oraz rocznych. 
 13. Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych – bilans, rachunek zysków i strat, zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej.
 14. Terminowe sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS (F-03), sprawozdań z zamówień publicznych, SIO.
 15. Terminowe sporządzanie deklaracji o podatku od towarów i usług VAT, w tym:
 16. prowadzeniem rejestru zakupu i sprzedaży do deklaracji VAT,
 17.  Sporządzanie list płac w komputerowym programie płacowym, w tym:
 18.   naliczanie wynagrodzeń pracowników,
 19.  naliczanie obowiązkowych potrąceń z wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy,
 20.  naliczanie wynagrodzeń chorobowych oraz zasiłków płaconych z budżetu państwa,
 21.  nagrody jubileuszowe,
 22.  ekwiwalent za urlop,
 23.  dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 24.  Prowadzenie kart zasiłkowych w tym zasiłki wypłacane przez ZUS, informacja roczna ZUS IWA.
 25.  Sporządzanie w formie elektronicznej przelewów bankowych do list płac, przelewy ZUS i Urzędu Skarbowego.
 26.  Sporządzanie kart wynagrodzeń w formie wydruków z komputerowego programu płacowego na koniec roku budżetowego.
 27.  Sporządzanie i przekazywanie drogą elektroniczną miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS oraz ich rozliczanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w programie „Płatnik ZUS”.
 28.  Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników – ZUS Rp-7.
 29.  Sporządzanie zaświadczeń o zarobkach pracowników.
 30.  Sporządzanie rocznych deklaracji o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ich rozliczanie zgodnie z obowiązującymi przepisami (PIT 4R, PIT 11).
 31.  Sporządzanie sprawozdań dla GUS w zakresie wypłaconych wynagrodzeń.
 32.  Przekazywanie danych do SIO w zakresie wynagrodzeń i w zakresie nieobecności w pracy.
 33.  Przekazywanie drogą elektroniczną danych  z osiągniętych wynagrodzeń nauczycieli do programu JDU-art.30 KN.
 34.  Sporządzanie innym sprawozdań, informacji, deklaracji zleconych przez Instytucje nadzorujące oraz Dyrektora przedszkola, a wynikające z zajmowanego stanowiska pracy.  
 35.  Kontrola systemu inwentaryzacji oraz prawidłowości gospodarowania składnikami majątkowymi.
 36.  Nadzór nad terminowym i prawidłowym rozliczaniem inwentaryzacji i osób materialnie odpowiedzialnych.
 37.  Bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych, ich umorzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 38.  Sporządzanie zaświadczeń o wysokości odpłatności za przedszkole dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
 39.  Obliczanie wysokości odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. 
 40.  Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej oraz płacowej w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 41.  Zapewnienie przechowywania i archiwizowania dokumentów zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną oraz Jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 42.  Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych.
 43.  Współpraca z instytucjami nadzorującymi.
 44.  Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora  przedszkola, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
 45.  Informowanie dyrektora przedszkola o wszelkich problemach, wynikających w   trakcie wykonywania zadań służbowych.
 46.  Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora przedszkola należą do kompetencji głównego księgowego.

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys - curriculum Vitae

c) kserokopie świadectw pracy,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

f) referencje - jeżeli takowe posiada,

g) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

h) klauzula informacyjna MP3,

i) oświadczenie o niekaralności (przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach w Miejskim Przedszkolu nr 3 ul. Szujskiego 16, 33 – 300 Nowy Sącz, osobiście lub za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00 z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko głównego księgowego". Otwarcie kopert nastąpi komisyjnie w dniu 26.08.2019 r. Konkurs odbędzie się w dniu 28.08. 2019 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 3 ul. Szujskiego 16, 33 – 300 Nowy Sącz.

Dokumenty kandydatów, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2018 r. poz.1000 z późn. zm., DZ. U. z 2019 r. poz. 730) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1282)”.

Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna MP3

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejskie Przedszkole nr 3 w Nowym Sączu z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Szujskiego 16, NIP: 734-17-07-997, REGON: 490581454.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) oraz e) i  f) RODO w celu realizacji obowiązku oświatowego realizowanego przez  Administratora, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych, oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej.
 4. Administrator może przekazywać Państwa dane lub dane osobowe dziecka innym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w której gwarantujemy sobie możliwość kontroli poprawności przetwarzania Państwa danych osobowych z obowiązującymi przepisami. Dane osobowe mogą być przekazane następującym podmiotom: podmiotom realizującym usługę elektronicznego dziennika, podmiotom realizującym usługi w zakresie przepisów BHP lub opieki medycznej. Ponadto Administrator jest zobowiązany do przekazywania Państwa danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów państwowych i instytucji.
 5. Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej
 6. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji obowiązku oświatowego a także po zakończeniu realizacji tego obowiązku zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Ponadto dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz przepisach podatkowych.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych lub danych Państwa dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych jeśli są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 8. Dokładamy wszelkich starań aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem i z najwyższą starannością. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi lub pytania zapraszamy do kontaktu z wyznaczonym inspektorem ochrony danych. Jednak jeśli pomimo tego uważają Państwo, że podczas przetwarzania danych zostały naruszone przepisy RODO mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO.
 9. W zakresie niezbędnym do realizacji obowiązku oświatowego - przetwarzanie Państwa danych oraz danych osobowych dziecka następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) oraz lit. e) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych Państwa dziecka. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 10. Państwa dane nie będą podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu.

mgr Barbara Oleksy

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3

Nowy Sącz

Copyright 2013  Miejskie Przedszkole nr 3